Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 2 1 1 4 НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 2-3 1 2 6 9 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 2-3 3 4 2 9 Львівський національний університет імені Івана Франка 4 9 5 4 18 Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 5 4 7 9 20 Національний університет «Львівська політехніка» 6 5 8 10 23 Сумський державний університет 7 11 3 13 27 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 8 17 6 5 28 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 9 24 12 3 39 Національний університет біоресурсів і природокористування України 10 8 11 25 44 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 11 14 23 8 45 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 12 12 15 22 49 Національний аерокосмічний університет ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". 13 13 17 20 50 Національний авіаційний університет 14 19 9 27 55 Харківський національний університет радіоелектроніки 15 22 26 18 66 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 16 42 19 11 72 Донецький національний технічний університет 17 25 25 23 73 Донецький національний університет імені Василя Стуса 18 27 31 17 75 Національний університет харчових технологій 19 20 30 30 80 Ужгородський національний університет 20-21 36 29 16 81 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 20-21 48 21 12 81 Одеський національний політехнічний університет 22 31 32 29 92 Вiнницький нацiональний технiчний унiверситет 23 23 18 54 95 Національна металургійна академія України 24 15 46 38 99 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 25 7 79 15 101 Київський національний університет технологій та дизайну 26 30 35 37 102 Тернопільський національний економічний університет 27 39 10 60 109 Національний гірничий університет 28 6 20 84 110 Хмельницький національний університет 29 46 49 31 126 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 30 10 27 90 127 Національний фармацевтичний університет 31 21 56 52 129 Запорізький національний технічний університет 32 47 43 40 130 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 33 32 14 86 132 Буковинський державний медичний університет 34-35 52 34 47 133 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 34-35 85 41 7 133 Київський національний університет будівництва і архітектури 36 43 42 53 138 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 37 18 24 98 140 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 38 34 81 39 154 Київський національний торговельно-економічний університет 39-40 28 36 91 155 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 39-40 109 22 24 155 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 41 55 53 48 156 Донбаська державна машинобудівна академія 42 71 60 28 159 Запорізький національний університет 43 81 13 69 163 Харківський національний медичний університет  44 35 106 26 167 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 45 76 75 19 170 Дніпропетровська медична академія 46 53 100 21 174 Національний транспортний університет 47 49 86 41 176 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 48 58 50 76 184 Національний лісотехнічний університет України  49 29 123 33 185 Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова 50 108 16 63 187 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна 51 65 61 68 194 Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 52 64 67 64 195 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. Ушинського  53 56 109 36 201 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 54-55 51 59 92 202 Тернопільський державний медичний університет імені І. Горабчевського 54-55 87 37 78 202 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 56 26 94 83 203 Одеська національна академія харчових технологій 56 38 93 74 205 Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 57 79 51 77 207 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 58 16 65 130 211 Тернопільський національний педагогічний університет ім. Гнатюка 59 101 71 44 216 Український державний університет залізничного транспорту  60-61 90 40 87 217 Чернігівський національний технологічний університет 60-61 121 54 42 217 Івано-Франківський національний медичний університет  62 62 103 55 220 Національний університет «Одеська юридична академія» 63 40 57 135 232 Українська інженерно-педагогічна академія 64-65 57 87 89 233 Херсонський державний університет 64-65 92 68 73 233 Національний університет водного господарства та природокористування 66 67 88 79 234 Луцький  національний технічний університет 67 73 92 72 237 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 68 68 127 43 238 Одеський національний медичний університет 69 45 163 34 242 Криворізький національний університет 70-71 88 110 45 243 Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 70-71 135 52 56 243 Київський університет імені Бориса Грінченка 72 78 45 121 244 Університет "КРОК" 73 59 55 131 245 Житомирський державний технологічний університет 74 120 70 59 249 Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 75 126 76 50 252 Університет банківської справи  76 37 102 115 254 Приазовський державний технічний університет 77 86 105 70 261 Запорізький державний медичний університет 78-79 61 159 46 266 Одеський державний екологічний університет  78-79 89 128 49 266 Сумський національний аграрний університет 80 130 72 65 267 Національний університет фізичного виховання і спорту України 81 72 97 99 268 Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова 82 80 107 82 269 Житомирський державний університет імені Івана Франка 83 125 66 80 271 Центральноукраїнський національний технічний університет 84 54 119 105 278 Українська медична стоматологічна академія 85 50 148 85 283 Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка 86 60 101 124 285 Миколаївський національний аграрний університет. 87 66 83 137 286 Український державний хіміко-технологічний університет 88 107 168 14 289 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 89 97 112 81 290 Таврійський державний агротехнологічний університет 90 70 89 132 291 Уманський національний університет садівництва 91 136 38 119 293 Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Винниченка 92 122 69 103 294 Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Сковороди 93 123 39 137 299 Запорізька державна інженерна академія 94 128 113 61 302 Національний університет «Острозька академія» 95 98 73 137 308 Одеська державна академія будівництва та архітектури 96 104 143 62 309 Київський національний університет культури і мистецтв 97 117 62 137 316 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 98 153 77 88 318 Полтавська державна аграрна академія 99 116 90 114 320 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 100 100 99 122 321 Львівський торговельно-економічний університет 101 75 133 116 324 Київський національний лінгвістичний університет 102 110 85 137 332 Університет імені Альфреда Нобеля 103 106 96 133 335 Одеський національний морський університет 104-106 77 165 97 339 Львівський державний університет фізичної культури ім. І. Боберського 104-106 140 95 104 339 Київська школа економіки 104-106 201 80 58 339 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 107-108 103 126 111 340 Донецький державний університет управління 107-108 112 162 66 340 Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика 109 201 91 51 343 Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 110 96 118 137 351 Одеський національний економічний університет 111-112 33 183 137 353 Херсонський національний технічний університет 111-112 82 134 137 353 Харківський державний університет харчування та торгівлі 113 114 136 106 356 Національний університет «Одеська морська академія» 114 91 151 117 359 Бердянський державний педагогічний університет 115 149 74 137 360 Маріупольський державний університет 116 95 146 120 361 Харківський національний університет будівництва та архітектури 117 93 144 125 362 Вінницький національний аграрний університет 118 129 98 137 364 Національний університет оборони України ім. Черняховського 119 201 28 137 366 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 120 63 167 137 367 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 121 44 228 96 368 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького 122-123 164 179 35 378 Український католицький університет 124 201 44 137 382 Європейський університет 125-126 190 58 137 385 Університет сучасних знань 125-126 201 47 137 385 Державний університет телекомунікацій 127 145 104 137 386 Харківський національний аграрний університет ім. Докучаєва 128 111 142 134 387 Черкаський державний технологічний університет 129 139 149 100 388 Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького  130-131 168 84 137 389 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 130-131 173 141 75 389 Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка 132 177 108 107 392 Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського  133-134 83 177 137 397 Закарпатська академія мистецтв 133-134 196 64 137 397 Херсонський державний агарний університет 135-136 105 157 137 399 Національний університет цивільного захисту України 135-136 148 114 137 399 Київський міжнародний університет 137-138 69 194 137 400 Університет державної фіскальної служби України 137-138 118 145 137 400 Луганський державний медичний університет 139-140 154 191 57 402 Харківський національний університет внутрішніх справ 139-140 201 78 123 402 Житомирський національний агроекологічний університет 141 147 122 137 406 Національна академія управління 142 94 178 137 409 Харківська державна академія культури 143 143 130 137 410 Українська академія друкарства 144 150 190 71 411 Білоцерківський національний аграрний університет 145 124 175 113 412 Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 146 41 341 32 414 Миколаївський національний університет ім. Сухомлинського  147-148 99 181 137 417 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 147-148 160 155 102 417 Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 149 158 124 137 419 Подільський державний аграрно-технічний університет 150-151 119 169 137 425 Хмельницький університет управління та права 150-151 157 131 137 425 Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка 152-153 84 205 137 426 Міжрегіональна академія управління персоналом 152-153 201 132 93 426 Сумський державний педагогічний університет ім. Макаренка 154 174 116 137 427 Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського 155 74 247 108 429 Дніпровський державний технічний університет 156 167 154 109 430 Народна українська академія 157 179 115 137 431 Академія праці, соціальних відносин і туризму 158-159 169 129 137 435 Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 158-159 178 120 137 435 Класичний приватний університет 160 144 156 137 437 Академія адвокатури України 161-162 115 188 137 440 Харківська медична академія післядипломної освіти 161-162 201 172 67 440 Національна академія внутрішніх справ 163 201 111 137 449 Рівненський державний гуманітарний університет 164 176 138 137 451 Полтавський університет економіки і торгівлі 165 138 204 110 452 Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 166-167 102 215 137 454 Київський університет права НАН України 166-167 159 158 137 454 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 168 113 206 137 456 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 169 170 150 137 457 Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 170 155 166 137 458 Мукачівський державний університет 171 171 173 118 462 Криворізький державний педагогічний університет 172 201 125 137 463 Університет митної справи та фінансів 173 146 186 137 469 Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С. Дем'янчука 174 151 182 137 470 Львівський національний аграрний університет  175 142 193 137 472 Хмельницький інститут соціальних технологій 176 201 139 137 477 Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського 177-178 131 210 137 478 Національна академія сухопутних військ ім. П. Сагайдачного 177-178 201 140 137 478 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 179 193 152 137 482 Донбаський державний педагогічний університет  180 163 185 137 485 Державний економіко-технологічний університет транспорту 181 175 174 137 486 Луганський національний аграрний університет 182 162 195 137 494 Університет менеджменту освіти 183 201 160 137 498 Київська академія перукарського мистецтва 184 201 161 137 499 Львівська національна академія мистецтв 185 166 198 137 501 Бердянський університет менеджменту і бізнесу 186 198 170 137 505 Харківська державна зооветеринарна академія 187 132 238 137 507 Міжнародний науково-технічний університет ім. ак. Юрія Бугая 188-189 165 207 137 509 Київська державна академія водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного 188-189 172 200 137 509 Донецький юридичний інститут МВС України 190 201 171 137 509 Львівський державний університет внутрішніх справ 191 201 176 137 514 Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка 192-193 181 197 137 515 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 192-193 182 196 137 515 Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого 194 134 246 137 517 Національна академія статистики, обліку та аудиту 195 133 252 137 522 Міжнародний гуманітарний університет 196 201 222 101 524 Київський медичний університет 197 156 276 95 527 Львівський інститут менеджменту 198 201 192 137 530 Київський славістичний університет 199-200 201 224 112 537 Вінницька академія неперервної освіти 199-200 201 199 137 537 Київський університет туризму, економіки і права 201 186 217 137 540 Національна академія прокуратури України  202 201 209 137 547 Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні 203 201 212 137 550 Буковинський університет  204 201 213 137 551 Національна академія Національної гвардії України 205 201 214 137 552 Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова  206 201 216 137 554 Одеський державний аграрний університет 207 188 230 137 555 Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 208 201 218 137 556 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім.Тараса Шевченка 209 191 231 137 559 Херсонська державна морська академія  210 180 243 137 560 Міжнародний університет фінансів 211 152 272 137 561 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 212-213 185 241 137 563 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 212-213 194 232 137 563 Волинський інститут економіки та менеджменту 214 201 226 137 564 Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка 215 201 229 137 567 Київський економічний інститут менеджменту 216 201 233 137 571 Український гуманітарний інститут 217 201 235 137 573 Київський кооперативний інститут бізнесу і права  218 201 237 137 575 Донбаський державний технічний університет 219-220 137 303 137 577 Харківський економіко-правовий університет 219-220 201 239 137 577 Київська православна богословська академія 221 201 240 137 578 Національна академія Служби безпеки України 222-223 201 256 126 583 Львівський державний інститут економіки і туризму 222-223 201 245 137 583 Одеський державний університет внутрішніх справ 224 201 248 137 586 Військова академія м. Одеса 225 201 250 137 588 Кіровоградський інститут комерції 226 201 253 137 591 Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра  227 201 254 137 592 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 228-229 184 281 128 593 Інститут сходознавства і міжнародних відносин "Харківський колегіум" 228-229 201 255 137 593 Київський університет ринкових відносин 230 201 257 137 595 Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій 231 201 258 137 596 Інститут Тутковського 232 201 259 137 597 Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну ім. С. Далі 233 201 261 137 599 Херсонська академія неперервної освіти  234 201 263 137 601 Вінницький кооперативний інститут 235 201 264 137 602 Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького 236 201 265 137 603 Міжнародний університет бізнесу і права 237 201 266 137 604 Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 238-239 127 341 137 605 Дніпропетровський гуманітарний університет 238-239 197 271 137 605 Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 240 201 268 137 606 Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Дідоренка 241 201 269 137 607 Херсонський економічно-правовий інститут 242 201 270 137 608 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 243 183 289 137 609 Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки 244 201 273 137 611 Галицька академія 245 201 274 137 612 Львівський університет бізнесу та права 246 201 277 136 614 Івано-Франківський університет права ім. короля Данила Галицького 247 195 283 137 615 Університет економіки і підприємництва 248 201 278 137 616 Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка 249-250 161 319 137 617 Макіївський економіко-гуманітарний інститут 249-250 201 279 137 617 Інститут туризму Федерації професійних спілок України 251 201 280 137 618 Харківська державна академія фізичної культури 252 141 341 137 619 Хмельницький економічний університет 253 201 282 137 620 Краматорський економіко-гуманитарний інститут 254 201 284 137 622 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 255 201 285 137 623 Інститут підприємництва "Стратегія" 256 200 287 137 624 Київська дитяча Академія мистецтв 257 201 288 137 626 Інститут реклами 258 201 291 137 629 Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт Хана» 259 201 292 137 630 Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 260 201 293 137 631 Харківська гуманітарно–педагогічна академія 261-262 189 306 137 632 Донецький університет економіки та права 261-262 201 294 137 632 Ізмаїльський інститут водного транспорту 263 201 296 137 634 Київський інститут сучасної психології та психотерапії 264 201 297 137 635 Львівський медичний інститут 265 201 298 137 636 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Бойчука 266 187 313 137 637 Житомирський інститут медсестринства 267 201 301 137 639 Інститут екології економіки і права 268 201 309 137 647 Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика  269 201 310 137 648 Мііжнародний технологічний університет "Миколаївська політехніка" 270 201 311 137 649 Харківський інститут бізнесу та менеджменту 271 201 312 137 650 Університет новітніх технологій 272 201 315 137 653 Академія рекреаційних технологій і права 273 201 316 137 654 Київський інститут банківської справи 274 201 317 137 655 Харківський гуманітарно-екологічний інститут 275 201 318 137 656 Нікопольський економічний університет 276 201 320 137 658 Міжнародна академія екології та медицини 277 201 322 137 660 Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини 278 201 324 137 662 Бучацький інститут менеджменту і аудиту 279 201 325 137 663 Східно-європейський слов’янський університет 280 201 330 137 668 Національна академія державного управління при Президентові України 281-282 201 341 127 669 Інститут ділового адміністрування 281-282 201 331 137 669 Львівський інститут економіки і туризму 283 192 341 137 670 Новокаховський політехнічний інститут 284 201 334 137 672 Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва 285 201 335 137 673 Харківський інститут кадрів управління 286 201 336 137 674 Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій 287 199 341 137 677 Інститут екранних мистецтв 288 201 340 137 678


Источник: http://ru.osvita.ua/vnz/rating/51741/


Закрыть ... [X]

Інформаційна система Конкурс Вступна кампанія - Дизайн проекты спортзалаМистецький інститут художнього моделювання та дизайну Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну